komplet-grafik_logo_ivaerksaetter

KOMPLET GRAFIKHandelsbetingelser

Anvendelse


Disse handelsbetingelser finder anvendelse på ethvert aftaleforhold indgået imellem Komplet Grafik og kunden.

Aftalegrundlag


Handelsbetingelserne udgør sammen med Komplet Grafiks tilbud/ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Komplet Grafiks salg og levering af produkter og ydelser til kunden.

Priser, tilbud, prisoverslag og indgåelse af aftaler


Komplet Grafiks priser vil altid fremgå af hjemmesiden www.kompletgrafik.dk eller af det fremsendte tilbud.

Komplet Grafiks tilbud til kunden er gældende i 14 hverdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

En aftale er gældende og bindende for begge parter, så snart Komplet Grafik har modtaget kundens accept. Dermed træder nærværende handelsbetingelser i kraft.

Alle tilbud og prisoverslag afgives med forbehold for fejl og mangler.

Alle priser er afgivet på grundlag af specifikationer modtaget fra kunden. Ændrer specifikationerne sig mærkbart, forbeholder Komplet Grafik sig ret til merbetaling efter varsel af og aftale med kunden.

Alle priser er ekskl. moms.

Ud over den aftalte pris er Komplet Grafik berettiget til at kræve betaling for:
• Kørsel som henregnes specifikt til kundeopgaver
• Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale kunden har givet, herunder information om opgavens omfang og materialets beskaffenhed, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
• Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale – efter at arbejdet er påbegyndt.
• Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
• Arbejde, der er nødvendigt for fuldførelsen af den aftalte opgave, men som uomtvisteligt ligger uden for det afgivne tilbud.

Kundens forpligtelser


Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, og at fremsendt materiale ikke krænker fx. ophavsretten, varemærkerettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.

Ved accept af Komplet Grafiks tilbud forpligter kunden sig til at oplyse Komplet Grafik om følgende:
• Fulde navn og evt. firmanavn
• Adresse (som minimum postnummer og by)
• Telefonnummer eller e-mailadresse
• CVR-nummer (hvis det forefindes)

Hvis aftalen indebærer, at Komplet Grafik skal kunne tilgå kundens hjemmesideserver, webshop-backend eller lignende, er kunden forpligtet til at levere login-oplysninger hertil.

Misligholdelse


I tilfælde af misligholdelse fra kundens side, er Komplet Grafik berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.
Følgende forhold anses som misligholdelse:

• Kundens konkurs, likvidation eller betalingsstandsning.
• Kunden er registreret i RKI.
• Det udleverede materiale er i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.
• Det udleverede materiale er krænkende, racistisk, nedladende, vulgært eller på anden måde upassende.

Komplet Grafiks forpligtelser


Komplet Grafik forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt.


Alt materiale, som Komplet Grafik modtager fra kunden, og som ikke er offentlig tilgængeligt, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre Komplet Grafik har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng.

Ansvarsfraskrivelse


Komplet Grafik kan ikke gøres ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved ydelsen.


Kunden, og kunden alene, står for ansvaret i forhold til eventuelle stavefejl mm.


Komplet Grafik kan helt eller delvist lade arbejde udføre hos samarbejdspartnere/underleverandører. Er valg af underleverandør oplyst til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse, kan Komplet Grafik ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.


Ethvert erstatningskrav skal fremsættes skriftligt overfor Komplet Grafik uden ugrundet ophold, dog senest 14 dage efter kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.


Et eventuelt erstatningskrav over for Komplet Grafik kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.

Force majeure


Komplet Grafik fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som Komplet Grafik ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.


Hændelser som brand, røgskade, eksplosion, vandskade, strømsvigt, server-nedbrud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, krig, dødsfald, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade og sygdomme betragtes som force majeure.

Reklamation


Kunden er forpligtet til at undersøge ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra Komplet Grafik har meddelt, at levering har fundet sted.


Komplet Grafik er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler vederlagsfrit, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.


Ved gennemført afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende.


Afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Komplet Grafik vælger ikke at afhjælpe.

Fortrydelsesret


Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt til kunden.


Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.

Ophavsret


Komplet Grafik har ophavsretten til materialet, som laves til kunden. Kunden har brugsretten.


Det er kundens ansvar, at loven om ophavsret og brugsret overholdes.


Komplet Grafik kan ikke gøres ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af kundens manglende rettigheder til materialet.


Brugsretten til materialet overdrages først til kunden ved betalingen af den sidste udstedte faktura.


Komplet Grafik og Komplet Grafiks samarbejdspartnere kan, medmindre andet aftales specifikt, bruge materiale, som er fremstillet for kunden, til egen markedsføring.

Levering


Leveringsformat, leveringsfrist og leveringssted vil normalt fremgå af den indgåede aftale.


Er der ikke aftalt en bestemt leveringstid, finder leveringen senest sted når arbejdet er udført, ved overdragelse af det fremstillede materiale.

Betaling og restancer


Komplet Grafik fremsender faktura til kunden pr. e-mail.


Betalingsfristen er netto kontant + 7 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.


Betaling skal ske til Komplet Grafiks bankkonto. Bankoplysningerne fremgår af fakturaen.


Betaling skal ske rettidigt, også selv om kunden har indgivet reklamation.


Ved manglende betaling på forfaldsdatoen kan kunden pålægges 8 % rente fra forfaldsdatoen til betalingen finder sted.


Rykkerskrivelse pålægges tillige et kompensationsbeløb på kr. 310,- og fremsendes på e-mail.


Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse.